In the Bar at Whitsundays

0011_010.jpg (63728 bytes)

I say goodbye to Nicci!