On the way to Whitsundays

0011_001.jpg (58250 bytes)

That's gotta hurt...