Sydney

001b_010.jpg (41201 bytes)

Stairs to Opera House